EPI Fondi lisarahastuse projektitaotlus

Eelmise aasta novembrikuus saime teada, et Eesti Puuetega Inimeste Fond on saanud lisarahastuse 400 000€. Teavitasime sellest kutsehaigete ühinguid ning uurisime, milliseid soetusi vajatakse. Saime teada, et hetkeseisuga  puuduvad ühingutel sülearvutid kaasaegse tarkvaraga. Ühingute esimehed kasutavad  oma isiklikke seadmeid ning sellega kaasnevad neil teatud kulutused. Läbiviidud taustauuringust selgus, et hetkel on nutitelefonid ja sülearvutid olemas 15% ühingutest ja ostuplaanid pea pooltel. Sellele infole tuginedes koostas Kutsehaigete Liit jaanuarikuus EPIFondile projektitaotluse „Kutsehaigete ühingute teenuste parendamine tehniliste lahenduste abil“. Projekti ülesandeks on Eesti Kutsehaigete Liidu ja maakondlike ühingute  tegevuse arendamine – parandatakse nõustamise ja sündmuste ettevalmistamise kvaliteeti ja kättesaadavust ning luuakse kaasaegsed võimalused osaleda infoühiskonnas, selleks soetatakse ühingute kasutusse 8  sülearvuti komplekti koos tarkvaraga ja kolm nutitelefoni.  Projekti kogumaksumuseks oli 7335 eurot, millest eeldatav toetussumma on 5839 eurot ja omafinantseering 1496 eurot. Võimaldatakse kvaliteetsem ja efektiivsem teenus kutsehaigete kogukonnale, sest tänapäeval ei ole võimalik ilma nende tehniliste abivahenditeta pääseda ligi infole ja ise infot edastada.

Ühingud korraldavad regulaarselt koolitusi  ja info-teabepäevi, et jagada vabariiklikel teabepäevadel saadud teadmisi ja  rakendada omandatud teadmisi praktikas. Seoses sellega on kasvamas järjest ka vajadus nõustamise ja lisamaterjalide järele, milleks on hädavajalik ühingul omada infotehnoloogilisi vahendeid, et tagada teabe kättesaadavus ja levitatavus. Vajaminevateks seadmeteks jätkusuutliku nõustamise tagamiseks on sülearvutite ja nutitelefonide olemasolu.

Märtsikuu alguses saime oma projektitaotlusele positiivse tulemuse ning hakkasime projekti elluviima. Projekti elluviimisel selgus, et tuleb teha väike muudatus. Tegime EPIFondile projekti muudatuse taotluse ning projekti lõplikuks kogumaksumuseks on 7346,76 eurot, millest eeldatav toetussumma on 5839 eurot ja omafinantseering 1507,76 eurot.

Projekti elluviimisel on kutsehaigetel kaasaegsed kommunikatsioonivõimalused, toimub kiirem ja operatiivsem infovahetus. Ühingud on võimekamad kvaliteetsete nõustamiste ning koolitus- ja info-teabepäevade ettevalmistamisel ja korraldamisel. Kutsehaigete kaasatus ühiskonda ning nende eneseteostuse võimalused suurenevad.

Soetatud tehnika aitab kaasa kutsehaigete ühingute ja kutsehaigete liidu arengule – võimaldab viia asjaajamise tänapäevasele tasemele, mis lihtsustab info hankimist ja edastamist ning loob kaasaegsed võimalused osaleda infoühiskonnas. Ühingutel on operatiivne ligipääs vajalikule infole. Soetusega tagatakse osutatavate teenuste jätkamine, paraneb oluliselt organisatsiooni tegevusvõimekus, IT arendamine loob olulise lisaväärtuse projekti tulemuste jätkusuutlikkusele. Loodud tehniline võimekus ja koolitused annavad hea alusbaasi paremaks ühistööks kutsehaigete ühingute vahel, sh vajadusel ka ühiste grupitöövahendite kasutuselevõtuks (Google Drive, Office 365 jms).

Arvutid ja nutitelefonid saavad omale Võrumaa, Hiiumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Põlvamaa, Tallinna ja Harjumaa, Valgamaa ning Narva Kutsehaigete Ühingud.

Suured tänud Eesti Puuetega Inimeste Fondile ja Sotsiaalministeeriumile, et toetate  puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikku ja aitate  luua harmoonilisemat ühiskonda.